Strona .pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi i wygody Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego i serwisu informacyjnego. Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia twojej przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć akceptowanie plików cookies oraz usunąć takie pliki z twojego urządzenia. Informacje dodatkowe.
Zamknij

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.andrextools.pl działa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb reklamacyjny zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktów, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.andrextools.pl, a także zasady świadczenia tych usług, zawarcie i rozwiązanie świadczenia, Warunki umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Po podjęciu działań w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną www.andrextools.pl każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie następujące przepisy:
    4.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
    4.2. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., Art. 827),
    4.3. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., Art. 1823),
    4.4. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, art. 93 ze zm.) Oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  2. DEFINICJE W PRZEPISACH


1. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na stronie www.andrextools.pl służący do założenia konta.
2. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej www.andrextools.pl umożliwiający składanie zamówień.
3. Klienci - klienci, którzy zamierzają zawrzeć lub zawarli umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
4. Konsumenci - osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcami czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy oznaczony imieniem i nazwiskiem (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane o usługobiorcy, w tym informacje o składaniu zamówień.
6. Produkty - rzeczy ruchome lub usługi dostępne w Sklepie będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
8. Sklep - sklep internetowy usługodawcy działający pod adresem www.andrextools.pl.
9. Sprzedawca, usługodawca – Andrzej Grzywna prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "Andrex Handel Narzędziami Andrzej Grzywna ", Andrzej Grzywna wpisuje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, a minister właściwy do spraw gospodarki, miejsca prowadzenia działalności i gospodarka zachowuje adres dostawy: Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 127a, NIP (NIP): 8161001204, REGON (numer statystyczny): 690302637, adres e-mail (email):
biuro@andrextool.pl , numer telefonu: +48 12421 09 29.
10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
11. Usługa elektroniczna - usługa, którą Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
12. Usługobiorcy - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające ustawową zdolność do udzielania osobom prawnym drogą elektroniczną.
13. Zamówienie - oświadczenie woli klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

  3. INFORMACJE O PRODUKTACH I ICH ZAMÓWIENIACH

1. Sklep www.andrextools.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pośrednictwem Internetu.
2. Produkty dostarczane przez sklep są nowe, nie mają wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
3. Informacje znajdujące się na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu prawnym. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów transportu.
 5. Cena produktu widoczna na stronie sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Bez względu na to, jak zmieni się cena w sklepie, cena nie ulegnie zmianie.Po złożeniu zamówienia przez klienta zmiana ceny może nastąpić dla jednego produktu.
6. Zamówienie można złożyć:
  6.1 sklep internetowy koszyk on-line
www.andrextools.pl
  6.2 telefonicznie pod numerem  172436251
  6.3 telefonicznie pod numerem nr.2  537191007
  6.4 e-mail
andrex@pocztainternetdsl.pl

7. W celu złożenia zamówienia klient nie musi rejestrować konta w sklepie.
8. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja regulaminu podczas składania zamówienia.
9. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu
10. Liczba produktów objętych promocją (wyprzedażą) jest ograniczona, a zamówienia na nie będą realizowane w kolejności otrzymanej do wyczerpania zapasów danego produktu.

 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Usługobiorca może wybrać jedną z następujących form płatności:
   -  gotówką – w siedzibie Andrex Handel Narzędziami Andrzej Grzywna
   - za pobraniem –  przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy w terminie … od pierwszej próby doręczenia.
  - przelew elektroniczny lub przelew zwykły
  - płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),

                                                         
5.  ZASADY ZAKUPÓW

Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich.  Jeśli Zamówienie zostanie wysłane do godziny 12:00 dnia roboczego, towar  winien znajdować się u klienta kolejnego dnia.

5.1  Zasada:  Wybór markowych produktów
W naszym sklepie znajdują się narzędzia znanych i sprawdzonych producentów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Szczegóły znajdują Państwo tutaj
                        5.2  Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
                        5.3  Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
                        5.4 Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 dzień roboczy od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
                        5.5  Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

6. ZWROTY

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) z dnia 02 marca 2000 r. Klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę.

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@andrextools.pl lub pisemnie na adres: 37-306 Grodzisko Dolne 127a


Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:                                                                                                                                                                              

            - nie nosi śladów użytkowania, z których wynikałoby, że był on używany niezgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada wad i zniszczeń, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji,
 - naruszenie opakowania ogranicza się do minimum związanym z rozpakowaniem produktu
 - Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 14 dni -od czasu podpisania przez nabywcę faktury korygującej, przelewem - na konto wskazane przez Kupującego.
 - kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury za otrzymane produkty. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt.

Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


- Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.
- Definicja konsumenta: KONSUMENTEM jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
- Aby odstąpić od umowy zawartej na www.andrextools.pl, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: WWW.andrextools.pl
- Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
- W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

8. RREGULACJE DOTYCZĄCE PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW

 (Obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.)


1. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) są chronieni przez „Ustawę o prawach i interesach konsumenta”, przy czym przyjmuje się, że umowa sprzedaży między nim a sprzedawcą nie ma charakteru profesjonalnego.
2. Osoby obsługujące, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, są chronione tylko w następującym stopniu:
     2.2. Niedozwolone klauzule umowne - tzw. Klauzule obraźliwe
     2.3. Zgodnie z art. 7 „Regulaminu” za wady fizyczne i prawne produktu odpowiedzialność w okresie gwarancji,
     2.4. Zgodnie z art. 8 „Regulaminu” ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość.
3. Jeżeli umowa sprzedaży zawarta ze sprzedawcą ma charakter zawodowy, przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, traci prawo do ochrony konsumentów i podlega weryfikacji na podstawie wpisu przedsiębiorcy do centralnego rejestru. Informacje o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kod polskiej klasyfikacji działalności tam wymienionej.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie podlegają ochronie instytucjonalnej, jaką zapewnia konsumentom patrolujący inspektor ochrony konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 9. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTORNICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia korzystanie za pośrednictwem Sklepu z usług świadczonych drogą elektroniczną, na przykład:
   1.1. Zawrzeć umowę sprzedaży produktu,
   1.2. Zachowaj konto w sklepie.
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów w sklepach na warunkach określonych w regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania treści reklamowych na stronie sklepu. Ta zawartość jest integralną częścią sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

10. OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, znajdujących się w bazie kontrahentów, jest Andrex Handel Narzędziami Andrzej Grzywna , 37-306 Grodzisko Dolne 127a o nr. NIP: 8161001204, o nr. REGON: 690302637

2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
   2.1. W zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych.
   2.2. W celach analitycznych
   2.3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1 lit f RODO)

3. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem handlowym bądź wynikającymi z przepisów prawa.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadków niezbędnych w procesie handlowym np. rozpatrzenia reklamacji.

5. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy windykacyjne

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. W sprawach ochrony swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Artykuły Andrex Handel Narzędziami Andrzej Grzywna możesz skontaktować się z Administratorem pod e-mailem: biuro@andrextools.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.

9. Decyzje dotyczące Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.